Anjelierstraat/Meidoornstraat meest kansrijke locatie voor IKC Boshoven

Voor de basisscholen en de kinderopvang in de wijk Boshoven staat nieuwbouw op de planning. Daarom wordt gezocht naar een geschikte plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum voor Boshoven (IKC).

In dit IKC komen de Odaschool, de Uitkijktoren en kinderopvang samen op één locatie. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor de locatie aan de Anjelierstraat/Meidoornstraat.

In gesprek met de buurt

Eerder ging de gemeente over vier mogelijke locaties in gesprek met de buurt. Om tot deze selectie te komen, zijn meerdere locaties in beeld gebracht en zijn door de gemeente, de scholen en de kinderopvang toetsingscriteria opgesteld. Alle locaties zijn met deze criteria getoetst. Denk hierbij aan de ligging in de wijk, de beschikbare ruimte en bereikbaarheid.

Tijdens twee bijeenkomsten zijn omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de mogelijke locaties. Zij hebben hun voorkeuren en aandachtspunten meegegeven aan de projectgroep. Hierbij is ook gekeken naar het draagvlak vanuit de omgeving.

Meest kansrijke locaties

De gemeente, de scholen en de kinderopvang hebben de uitkomsten van de beoordeling op de toetsingscriteria en de input van omwonenden en andere belanghebbenden bekeken. Hieruit wordt de locatie Anjelierstraat/Meidoornstraat als de meest kansrijke locatie gezien.

Verder onderzoek

Het college van B&W stelt nu aan de raad voor om deze locatie te kiezen. De gemeenteraad neemt hierover een besluit op 12 juli aanstaande. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt de locatie nader onderzocht.

Start van dit gezamenlijke onderzoek is het opstellen van een programma van eisen voor het gebouw, het speelplein en de direct aangrenzende openbare ruimte. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de geconstateerde knelpunten verkeer en verkeersveiligheid, parkeren, groen en gebruik van de openbare ruimte. De opmerkingen die hierover zijn gemaakt in het participatieproces worden meegenomen. De omgeving en overige stakeholders worden ook weer betrokken in het vervolg participatieproces. Naar verwachting is dit in september of oktober.

Meer informatie: www.weert.nl/ikcboshoven 

Cookie instellingen